Наукова робота кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Наукова робота кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я > Кафедри > Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту > Наукова робота кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Наукові пошуки викладачів кафедри інтегруються довкола кафедральної теми «Інтеграція фізичного, інтелектуального й духовного розвитку дітей, підлітків і молоді України в процесі фізкультурно-оздоровчої й спортивної діяльності» № реєстрації 0118U003847 (науковий керівник Пангелова Н.Є.).

За останні 5 років за кафедральною темою опубліковано 264 публікацій, з них 1 монографія, 3 підручники, 12 навчально-методичних посібників, 65 у фахових виданнях, 4 у міжнародних базах даних (Scopus, Web of Science), 65 в  міжнародних базах даних, 26 у зарубіжних виданнях,  88 в матеріалах конференцій. Результати досліджень впроваджено в навчальний процес студентів факультету.

Викладачами кафедри підготовлено понад 40 методичних розробок на допомогу студентам у навчальному процесі, які постійно оновлюються та поповнюються. Для вдосконалення теоретичної й практичної підготовки студентів видано понад 20 навчальних, навчально-методичних посібників та  підручників. Зокрема:

 • Волков Л.В. «Теорія спортивного відбору» (1997); «Теория и методика юношеского спорта» (2002); «Спортивна підготовка молодших школярів» (2010); «Фізичне виховання школярів у режимі навчального дня» (2012); «Фізична підготовка школярів» (2014); «Теорія і методика дитячого та юнацького спорту» (2016);
 • Пангелова Н.Є. «Теоретико-методичні основи формування здорового способу життя дітей дошкільного віку» (2000); «Педагогічна практика студентів факультету фізичного виховання» (2003); «Історія фізичної культури» (2007, 2010); «Історія розвитку фізичної рекреації» (2013); «Формування гармонійно розвиненої особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання» (2013); «Теоретико-методичні засади туристсько-краєзнавчої роботи у вищих навчальних закладах» (2015); «Теорія і методика фізичного виховання» (2017); «Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури» (2017); «Інтегрований розвиток інтелектуальних і фізичних здібностей дітей дошкільного віку в процесі рухової діяльності» (2018);
 • Данилко М.Т. «Формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури» (2003);
 • Базилевич Н.О. «Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів» (2001); «Лижний спорт» (2007); «Спортивна метрологія» (2016);
 • Пивовар А.А. «Організаційно-методичні основи розвитку фізичних і пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі занять фізичними вправами» (2005); «Інтегрований розвиток інтелектуальних і фізичних здібностей дітей дошкільного віку в процесі рухової діяльності» (2018).

За ініціативою проф. Волкова Л.В. при кафедрі ТМФВ у 1998 році була створена науково-методична лабораторія «Сучасні технології фізичного виховання дітей і молоді України» (з 2019 року – завідувач професор В.В.Троценко), на базі якої проводяться теоретичні та експериментальні дослідження актуальних проблем навчання, фізичного розвитку та фізичного виховання дітей і молоді. Навчально-методичною лабораторією розроблена методика комплексних досліджень для виконання дисертаційних, магістерських, дипломних, бакалаврських та курсових робіт.

Протягом багатьох років лабораторією були організовані та проведені наукові дослідження, результати яких висвітлені у дисертаційних дослідженнях В.В. Троценка, С.В. Сембрата, О.І. Орлова, М.В. Карченкової, Н.В. Чупрун, Т.П. Кравченко, А.А. Самолюк, а також – братів Віталія та Володимира Кличків.

Тривалий час при кафедрі функціонувала школа професора Волкова Леоніда Вікторовича (1937-2019 роки життя). Під його керівництвом було підготовлено більше 30-ти кандидатських і докторських дисертацій.

Починаючи з 2000 року при кафедрі працює аспірантура. Викладачі кафедри (Волков Л.В., Пангелова Н.Є., Троценко В.В., Пивовар А.А.) здійснюють керівництво аспірантами денної та заочної форми навчання за спеціальностями: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.01. – олімпійський та професійний спорт; 017 – фізична культура і спорт.

Під керівництвом професора Н.Є. Пангелової захистилося 6 аспірантів, а під керівництвом професора Троценко В.В. – дві аспірантки.

За час існування кафедри здобули науковий ступень кандидата наук наступні викладачі: Пангелова Н.Є. (1994); Данилко М.Т. (2000); Троценко В.В. (2001); Карченкова М.В. (2011): Орлов О.І. (2014); Чупрун Н.Ф. (2015); Кравченко Т. П. (2015); Рубан В.Ю. (2018).

Науковий ступень доктора наук здобули: Волков Л.В. (1991);  Пангелова Н.Є. (2014).

Упродовж 2000–2018 рр. викладачі кафедри брали участь у наукових дослідженнях держбюджетних тем:

 • 1999-2003 рр. науковий проект «Теорія і практика формування здорового способу життя» в начально-виховних закладах малого міста». Цей проект був відзначений на конкурсі, що проходив під егідою представництва ООН в Україні та наково-методичного центру превентивного виховання АПН України (№ державної реєстрації 0100U003738);
 • 2004 -2006 рр. – науковий проект за темою «Теоретико-методичні основи формування спортивного стилю життя підростаючого покоління України» (№0104U003129);
 • 2007 – 2008 рр. – науковий проект за темою «Організаційна структура та критерії оцінювання рівня сформованості спортивного стилю життя підростаючого покоління України (№0107U002974);
 • 2009-2010 рр. – науковий проект за темою «Педагогічні технології формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді в процесі заняття фізичною культурою і спортом» (№0109U002639);
 • 2011-2012 рр. – науковий проект за темою « Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання у навчальних закладах» (№0111U002945).
 • 2013-2014 рр. – науковий проект за темою «Організаційно-методичні засади формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді України»;
 • 2015-2017 рр. – науковий проект за темою «Сучасні технології формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання» (№0112U005310);

Упродовж 2002–2019 рр. кафедра приймає активну учать в  організації та проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти», які проходили згідно плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України за сприянням Українського філіалу міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. У роботі конференцій брали участь науковці із Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Росії, Болгарії, Узбекистану, Казахстану, Кітаю, України. Матеріали конференцій опубліковані у фаховому збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник», наукометричному виданні «Молодий учений».

Слід також відзначити участь викладачів кафедри в роботі міжнародних наукових конференцій за кордоном. Зокрема, професор Н.Є. Пангелова була учасницею Міжнародної науково-практичної конференції з проблем туризму і рекреації (м. Жешув, Польща, 2001 р.), міжнародного конгресу «Історія фізичної культури і спорту народів Європи» (м. Ченстохов, Польща, 2018); Кравченко Т.П. науково-практичної конференції «Рухова активність і здоров’я» (м. Пореч, Хорватія, 2018 р.)

Упродовж 2000–2015 рр. професор Л.В. Волков брав участь у роботі  спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, зокрема зі спеціальності 13.00.07 – теорія виховання (Інститут проблем виховання АПН України); 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (Національний університет фізичного виховання і спорту України).

Професор Н.Є. Пангелова є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальностями: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.04 – професійна освіта (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 24.00.03 – фізична реабілітація (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту). Також нею здійснюється науково-методична робота щодо вдосконалення стандартів підготовки професійних кадрів сфері фізичного виховання (член методичної та акредитаційної комісій МОН України).

Викладачі кафедри регулярно проводять експертну оцінку дисертаційних робіт та виступають в якості опонентів.

На кафедрі ТМФВіС працює 4 студентські проблемні групи, а саме: «Теоретико – методичні особливості дитячого та юнацького спорту» (16 осіб, керівник – проф. Волков Л.В.), «Вдосконалення психофізичної підготовки дітей дошкільного віку» (15 осіб, керівник – проф. Пангелова Н.Є.), «Теоретико-методичні засади виховання у підлітків та старшокласників особистісних позицій засобами туризму і краєзнавства» (10 осіб, керівник – проф. Троценко В.В.), «Організаційно-методичні засади застосування новітніх технологій оздоровлення в процесі занять фізичною культурою різних груп населення» (12 осіб, керівник – доц. Пивовар А.А.).

Члени кафедри здійснюють наукове керівництво курсовими, дипломними роботами, готують студентів до участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізичне виховання», ІІ етапу Всеукраїнської студентській олімпіади зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура), в яких студенти неодноразово були переможцями та призерами.

Зокрема, призерами олімпіад були: Лілія Ковальчук, Олександр Бублей, Денис Цапук, Роман Рижик, Руслан Свинцицький, Вікторія Бартовська, Ірина Красова.

Наукові здобутки кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту за 2020 рік

Протягом календарного 2020 року викладачі кафедри ТМФВіС видали науково-методичні посібники – 2:

1. Пангелова Н.Є., Красов О.І. Педагогічна практика у закладах дошкільної освіти: навчальний посібник. Переяслав (Київська обл.): Домбровська Я.М., 2020. 184 С l”:”https://drive.goo

2. Базилевич Н.О. Теоретичні основи біомеханіки (курс лекцій). Навчально-методичний посібник. Переяслав: Домбровська Я.М., 2020. 150с.

Брали участь в написанні колективної монографії – 2:

1. Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму: колективна монографія / за заг.ред. Н.Є.Пангелової. Переяслав. 2020. 436 с. (внесок викладачів кафедри – 4,5 д.а.)

2. Use of mobile software applications in individual physical exercises. Специфіка використання мобільних програмних додатків під час самостійних занять фізичними вправами Наталія Чупрун, Тетяна Кравченко // EDUCATION FOR ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IIISSI. Monograph 35, Katowice, 2020, 287-292

Були опубліковані Статті у міжнародних базах даних  (Scopus, Web of science) – 4:

1. Pangelova, N., Pangelova M., Pangelov B. Effect of motion games on the psychoemotional state of children with intellectual disabilities. Journal of Physical Education and Sports (JPES), Vol. 20 (2), Art. 123, pp. 862-869, 2020. (Scopus – Румунія)

2. Nataliia Panhelova, Maria Panhelova, Pyvovar Andriy, Ruban Vladislav, Tetiana Trotsenko, Tetiana Kravchenko, Bazylevych Nataliia. Complex development of cognitive processes and physical abilities of children of preschool age in the process of motor activity. International journal of applied exercise physiology. 9(1). Iran. 2020. P.73-88.( Web of Sciense)

3. Pangelova, N., Features of the Reaction of the Cardiorespiratory Sustem of schoolchildren wich Physical Loads on the Tradmile. International Journal of applied exercise physiology. 9(1). Iran. 2020. P.113-121.( Web of Sciense)

4. Natalia Chuprun, Tetiana Kravchenko, Serhiii Zakopailo, Vitalii Polishchuk, Viktoriia Tsaruk, Oleksandr Potuzhnij, Iurii Kryvenko. The Effectiveness of Choreography in the Formation of the Coordination Skills in First Graders. International journal of applied exercise physiology. 9(1). Iran. 2020. P.95-103.( Web of Sciense)

Статей у фахових видання категорії B, журналах – 8:

 1. Пангелова Н., Рубан В. Стан здоровя і рухова активність учнів 7-10 років сільської школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / За ред. О.В. Тимошенко. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, К., 2019. – Випуск 11 К(119) 19, С. 108-114.
 2. Базилевич Н.О., Тонконог О.С. Організаційно-методичні особливості застосування засобів легкої атлетики у фізичній підготовці працівників національної поліції України. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / За ред. О.В. Тимошенко. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, К., 2019. – Випуск 11 К (119) 19. С.15-19.
 3. Кравченко Т.П., Базилевич Н.О. Оптимізація фізичної підготовки учнів початкових класів в процесі формування колективу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / За ред. О.В. Тимошенко. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. К., 2019. – Випуск 3 К (123) 20. С. 228-232.
 4. Кравченко Т.П., Рухливі ігри як засіб корекції психофізичного стану дітей молодшого шкільного віку з вадами розумового розвитку в умовах інклюзивного класу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / За ред. О.В. Тимошенко. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, К., 2019. – Випуск 11 К (119). С. 63-67.
 5. Пангелова Н., Рубан В., Пангелов Б. Інформативна значущість компонентів рухової системи учнів початкових класів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2020. №1. С. 369-381.
 6. Пангелова Н. Порівняльний аналіз функціонального стану сенсомоторних систем кваліфікованих метальників молоту (здорових і з вадами слуху). Спортивний вісник Придніпров’я. 2020. №1. С. 100-109.
 7. Пангелова Н., Рубан В., Пангелов Б. Педагогічні умови оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів сільської школи. Спортивний вісник Придніпровя. №1. 2020. С. 369-381.
 8. Троценко Т.Ю., Данилко В.М. Мотивація учнів молодшого шкільного віку до занять фізичними вправами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць / За ред. О.В. Тимошенко. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, К., 2020. – Випуск 3к (123). С.131-135.

Статей у зарубіжних виданнях – 6:

1. Пангелова Н. Східні оздоровчі системи як засіб оптимізації фізичного стану дітей старшого дошкільного віку. Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (T. 2), 21 lutego 2020 r. Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa. P. 165-167.

2. Пангелова Н.Є., Красова О.І. Методика комплексного розвитку фізичних здібностей учнів 3-4 класів в процесі навчання елементів міні-баскетболу. East European Scientific Journal. 2 (54), 2020 part 1. pp.26-33 (Польща, Варшава)

3. Базилевич Н.О., Кравченко Т.П., Тонконог О.С. Застосування легкоатлетичних вправ у процесі формування здорового способу життя молодших школярів. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» December 2019 – January 2020 / publishing office Beranových str., 130, Czech Republic – Prague, 2020. The European Association of pedagogues, psychologists a nd medics Science”, Vienna, Austria. P.21-23.

4. Базилевич Н.О., Токоног О.С. Організаційно-методичні особливості занять фітбол-аеробікою у фізичному вихованні студенток. Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (T. 2), 21 lutego 2020 r. Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa. P. 107-113.

5. Троценко Т.Ю., Данилко В.М. Розвивально-виховний потенціал народних рухливих ігор. Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (T. 2), 21 lutego 2020 r. Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa. P. 130-132.

6. Пангелов Б.,Рубан В. Педагогічні технології організації фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів сільської школи. Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu Naukowego: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (T. 2), 21 lutego 2020 r. Warszawa, Polska: Europejska platforma naukowa. P. 124-126.

Також брали участь в наукових конференціях:

Міжнародного рівня  – 23

Всеукраїнського рівня – 3

Організація та проведення наукових конференцій:

 • ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції on-line «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти», 16-17 квітня 2020.року
 • Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму», присвячена 30-ти річчю факультету фізичного виховання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 12-13 грудня 2019 року.
 • ХІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту і туризму у закладах освіти» 14 травня 2020 року

Курси підвищення рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників:

 1. Пивовар А.А – національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
 2. Красов О.І. – Придніпровська державна академія фізичної культури, м. Дніпро
 3. Пангелова Н.Є., Троценко Т.Ю., Кравченко Т.П., Рубан В.Ю. взяли участь в Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE» (Польща) – 45 годин

Участь студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

 1. Рижик Роман – 2 місце, науковий керівник Пангелова Наталія Євгенівна
 2. Ворона Інна – 15 місце, науковий керівник Базилевич Наталія Олександрівна
 3. Островець Тетяна – 16 місце, науковий керівник Кравченко Тетяна Петрівна
Перейти до вмісту
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet