Історія кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту - Факультет фізичної культури, спорту і здоров’я

Історія кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Кафедра фізичного виховання була створена 16.12.1987 р. (наказ № 95-к), яка здійснювала підготовку студентів за спеціальністю «Фізичне виховання». Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту СРСР з легкої атлетики Пангелов Б.П. Саме у той час створювалась матеріально-технічна база факультету, будувався стадіон. З метою кадрового забезпечення до складу викладачів були запрошені випускники КДІФК – Тонконог О., Коцарь В., Миколаєнко О., Канна О., Семененко Ю. З його допомогою був створений фонд методичного забезпечення студентів підручниками.

Кафедра теорії й методики фізичного виховання була створена у 1989 р. (наказ № 54-к від 31.08.89 р.). Її завідувачем був призначений кандидат біологічних наук, доцент Волков Л.В. У період з 2000 до 2004 рр. кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Пангелова Н.Є. За цей період кафедра пройшла акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та ліцензування ОКР «спеціаліст» і «магістр».

У той час у навчальний процес активно впроваджується кредитно-модульна система та дистанційне навчання студентів заочної форми навчання. Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідною діяльністю. Протягом 2001-2003 рр. кафедра за рейтингом наукової діяльності займала І місце в університеті.

З 2004 до 2014 рр. посаду завідувача обіймав доктор педагогічних наук, професор Волков Л.В., а з 2014 р. – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Пангелова Н.Є. У 2011 р. у зв’язку із розширенням сфери навчально-педагогічної діяльності кафедри було змінено її назву – «Теорії та методики фізичного виховання і спорту».

Кафедра забезпечує викладання 31 дисципліни професійної підготовки, організації і проведення 8 видів педагогічних та науково-дослідної практик на факультеті фізичного виховання і природничо-технологічному факультеті.

При кафедрі функціонує науково-методична лабораторія «Сучасні технології фізичного виховання дітей і молоді України» (завідувач лабораторією – професор Л.В. Волков), на базі якої проводились теоретичні та експериментальні дослідження актуальних проблем навчання, фізичного розвитку та фізичного виховання дітей і молоді. Навчально-методичною лабораторією розроблена методика комплексних досліджень для виконання дисертаційних, магістерських, дипломних, бакалаврських та курсових робіт.

Лабораторією були організовані та проведені наукові дослідження, результати яких висвітлені у дисертаційних дослідженнях В.В. Троценка, С.В. Сембрата, О.І. Орлова, М.В. Карченкової, Н.В. Чупрун, Т.П. Кравченко, А.А. Самолюк, а також – братів Віталія та Володимира Кличків.

З 2000 р. при кафедрі працює аспірантура. Викладачі кафедри (Волков Л.В, Пангелова Н.Є., Троценко В.В.) здійснюють керівництво аспірантами денної та заочної форми навчання за спеціальностями: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.01. – олімпійський та професійний спорт; 017 – фізична культура і спорт. Функціонує наукова школа професора Л.В. Волкова, під його керівництвом захищено понад 30 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук.

Під керівництвом Н.Є. Пангелової захистилося 6 аспірантів, а під керівництвом Троценко В.В. – дві аспірантки.

Протягом існування кафедри здобули науковий ступень кандидата наук наступні викладачі кафедри: Пангелова Н.Є. (1994); Данилко М.Т. (2000); Троценко В.В. (2001); Карченкова М.В. (2011): Орлов О.І. (2014); Чупрун Н.Ф. (2015); Кравченко Т. П. (2015); Рубан В.Ю. (2018).

Науковий ступень доктора наук здобули: Волков Л.В. (1991);  Пангелова Н.Є. (2014).

При кафедрі працюють студентські наукові гуртки, результати досліджень яких регулярно висвітлюються в збірнику студентських наукових праць «Актуальні проблеми розвитку спортивних ігор, спортивних дисциплін і туризму у закладах освіти». Студенти факультету фізичного виховання під керівництвом викладачів кафедри (Пангелова Н.Є., Базилевич Н.О., Троценко Т.Ю., Пивовар А.А., Кравченко Т.П.) ставали призерами Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Фізичне виховання».

Упродовж 2000–2018 рр. викладачі кафедри беруть участь у наукових дослідженнях держбюджетних тем:

  • «Теорія і практика формування здорового способу життя у навчально-виховних закладах малого міста» (державний реєстраційний номер 0100U003738), науковий керівник професор Дубогай О.Д.;
  • «Організаційно-методичні засади формування спортивного стилю життя дітей, підлітків і молоді України з метою комплексного розвитку особистості» (0113U000368), науковий керівник професор Волков Л.В.
  • «Сучасні технології формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання» (0112U005310), науковий керівник професор Пангелова Н.Є.

Наукові пошуки викладачів кафедри інтегруються довкола кафедральних тем «Сучасні технології фізичного виховання і спорту школярів» (науковий керівник Волков Л.В.) і «Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання (науковий керівник Пангелова Н.Є.).

Викладачами кафедри підготовлено понад 40 методичних розробок на допомогу студентам у навчальному процесі, які постійно оновлюються та поповнюються. Для вдосконалення теоретичної й практичної підготовки студентів видано понад 20 навчальних, навчально-методичних посібників та  підручників. Зокрема:

  • Волков Л.В. «Теорія спортивного відбору» (1997); «Теория и методика юношеского спорта» (2002); «Спортивна підготовка молодших школярів» (2010); «Фізичне виховання школярів у режимі навчального дня» (2012); «Фізична підготовка школярів» (2014); «Теорія і методика дитячого та юнацького спорту» (2016);
  • Пангелова Н.Є. «Теоретико-методичні основи формування здорового способу життя дітей дошкільного віку» (2000); «Педагогічна практика студентів факультету фізичного виховання» (2003); «Історія фізичної культури» (2007, 2010); «Історія розвитку фізичної рекреації» (2013); «Формування гармонійно розвиненої особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання» (2013); «Теоретико-методичні засади туристсько-краєзнавчої роботи у вищих навчальних закладах» (2015); «Теорія і методика фізичного виховання» (2017); «Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури» (2017); «Інтегрований розвиток інтелектуальних і фізичних здібностей дітей дошкільного віку в процесі рухової діяльності» (2018);
  • Данилко М.Т. «Формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури» (2003);
  • Базилевич Н.О. «Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів» (2001); «Спортивна метрологія» (2016);
  • Пивовар А.А. «Організаційно-методичні основи розвитку фізичних і пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі занять фізичними вправами» (2005); «Інтегрований розвиток інтелектуальних і фізичних здібностей дітей дошкільного віку в процесі рухової діяльності» (2018).

Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту тісно співпрацює з провідними вузами та науково-дослідними інститутами України та Європи: Національний університет фізичного виховання і спорту України, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського,  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Харківська державна академія фізичної культури, Запорізький національний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Білоруський державний університет фізичної культури.

Упродовж 2002–2019 рр. кафедра приймає активну учать в  організації та проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти», які проходили згідно плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України за сприянням Українського філіалу міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. У роботі конференцій брали участь науковці із Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Росії, Болгарії, Узбекистану, Казахстану, Кітаю, України. Матеріали конференцій опубліковані у фаховому збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник», наукометричному виданні «Молодий учений».

Слід відзначити також участь викладачів кафедри в роботі міжнародних наукових конференцій за кордоном. Зокрема, професор Н.Є. Пангелова була учасницею Міжнародної науково-практичної конференції з проблем туризму і рекреації (м. Жешув, Польща, 2001 р.), міжнародного конгресу «Історія фізичної культури і спорту народів Європи» (м. Ченстохов, Польща, 2018); Кравченко Т.П. науково-практичної конференції «Рухова активність і здоров’я» (м. Пореч, Хорватія, 2018 р.)

Викладачі кафедри відзначені державними нагородами, зокрема: професор Л.В. Волков – Заслужений працівник освіти України; професор Пангелова Н.Є  – «Відмінник освіти України», нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Упродовж 2000–2015 рр. професор Л.В. Волков брав участь у роботі  спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, зокрема зі спеціальності 13.00.07 – теорія виховання (Інститут проблем виховання АПН України); 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (Національний університет фізичного виховання і спорту України).

Професор Н.Є. Пангелова є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальностями: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.04 – професійна освіта (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»); 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 24.00.03 – фізична реабілітація (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту). Також нею здійснюється науково-методична робота щодо вдосконалення стандартів підготовки професійних кадрів сфері фізичного виховання (член методичної та акредитаційної комісій МОН України).

Як члени спеціалізованих вчених рад, професори кафедри проводять експертну оцінку дисертаційних робіт та виступають в якості опонентів. Організаційна робота членів кафедри пов’язана також із редакційною діяльністю. Зокрема, професор Л.В. Волков є членом редакції таких наукових журналів та збірників наукових праць: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт); Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, Збірник наукових праць Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки.

Професор Пангелова Н.Є. є редактором наступних наукових видань: фаховий журнал «Спортивний вісник Придніпров`я», Вісник Камʼянець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка.

Доценти Базилевич Н.О., Пивовар А.А, Троценко Т.Ю. та професор Пангелова Н.Є. входять до складу редакційної колегії збірника матеріалів всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту і туризму в закладах освіти».

Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту надає освітні послуги відповідно до державних стандартів та ліцензійних вимог. Загалом, кафедра має значні здобутки у науково-дослідній та навчально-методичній роботі та спрямована на зростання наукового потенціалу.

Перейти до вмісту
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet